Skip to main content

Vi har, efter henvendelse fra flere kunder, undersøgt mulighederne, for om landbruget kan få corona kompensation, hvis de er berørt af COVID-19.

I den forbindelse har vi været i dialog med flere revisionshuse, Danske Svineproducenter samt Landbrug & Fødevarer for at høre om deres holdning og erfaringer med hjælpepakkerne. Landbrug & Fødevarer og Danske Svineproducenter er usikre om, hvorvidt det er muligt at få kompensation. Dog fortæller Danske Svineproducenter os, at de vil nævne mulighederne for deres medlemmer.

Vi kan imidlertid heller ikke afvise, at det er muligt at opnå corona kompensation, men da man skal have en omsætningsnedgang på min. 30% i forhold til referenceperioden, så er det ud fra vores vurdering generelt kun aktuelt for svineproducenterne. Det gælder i særdeleshed sælgere af smågrise, der bliver afregnet helt eller delvist til puljenoteringen, uanset om der afsættes til det danske marked eller til eksportmarkedet.

Prisudviklingen i svinenoteringerne fremgår af nedenstående skitsering, som viser, at både slagtesvinenoteringen og i særdeleshed puljenoteringen er faldet over 30% i forhold til referenceperioden.

Noteringer i reference- og kompensationsperiodeSkitseringen viser de ugers notering, der ligger inden for datointervallet. Den enkelte svineproducent kan godt have individuelle forhold, der påvirker omsætningen, som dermed kan have betydning for, om det er muligt at få del i hjælpepakkerne.

Da mange grise er udsat, kan der eksempelvis være forskydninger i de opnåede noteringer i de enkelte uger og derudover være leveret flere kilo end sidste år. Den enkelte svineproducent kan også have ændret sit produktionsgrundlag, og dermed have en større eller mindre nedgang i omsætningen.

Kort overblik over de tre ordninger for corona kompensation

Der er tre ordninger, som kan være relevante for svineproducenterne:

  • Kompensation for tabt omsætning
  • Kompensation for faste stedbundne omkostninger
  • Kompensation for faste omkostninger

Der er to muligheder for at få kompensation for faste omkostninger, som dog ikke dækker lønomkostninger. For begge ordninger skal omsætningsnedgangen være mindst 30%. De væsentligste forhold for at komme i betragtning til de to ordninger er beskrevet i det efterfølgende.

Kompensation for tabt omsætning

Det er muligt at søge kompensation for omsætningstab fra d. 9. december 2020 til d. 17. januar 2021, hvis omsætningsnedgangen er mere end 30%. Perioden bliver formentligt forlænget til d. 28. februar, da den nationale nedlukning er forlænget hertil.

Man kan få dækket 90% af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. ejer. Det vil i praksis sige, at det er muligt for svineproducenter at hente 23.000 kr. pr. måned pr. ejer.

Referenceperioden er 1. december 2019 til den 31. januar 2020. Hvis man skal komme i betragtning til ordningen, må den personlige indkomst ikke overstige 800.000 kr. i 2020. Frist for ansøgning er blevet rykket til den 15. juni 2021. 

Kompensation for faste stedbundne omkostninger

Det er muligt at søge kompensation for såkaldte ’’stedbundne faste omkostninger’’ i perioden fra den 9. december 2020 til den 17. januar 2021, som formentligt bliver forlænget til d. 28. februar. Frist for ansøgning er blevet rykket til den 15. juni 2021. 

Der kan opnås kompensation for 50% af en række faktisk afholdt omkostninger, dog maksimalt en kompensation på 100.000 kr. pr. måned. Stedbundne faste omkostninger er eksempelvis husleje, renter og bidrag på lån i ejendomme, forbrugsudgifter til el, vand og varme, samt ejendomsskat og ejendomsforsikringer.

Ordningen går under ’’de minimis-forordningen’’, som giver mulighed for at tildele en virksomhed statsstøtte på en værdi op til 200.000 euro (1,5 mio. kroner) over en periode på tre løbende regnskabsår. Det vil sige, at virksomheden eller koncernen ikke må have modtaget mere end 1,5 mio. kroner i støtte under ’’de minimis-forordningen’’ i de sidste tre år. Perioden regnes bagud fra indeværende regnskabsår.

Kompensation for faste omkostninger

Denne ordning er en genoptagelse af forårets hjælpepakke, og ordningen gælder for perioden fra den 9. december 2020 til den 17. januar 2021, som formentligt bliver forlænget til d. 28. februar.

Ordningen er mere omfattende end ordningen for stedbundne omkostninger, og dækker foruden de ovenfor nævnte omkostninger også leasing og afskrivninger. Ordningen kræver derfor en revisorerklæring.

Kompensations størrelse afhænger af størrelsen af omsætningsnedgangen og følger nedenstående trappemodel. Det vil sige, at har man en omsætningsnedgang på 30%, så kan man få kompenseret 40% af sine fast omkostninger.

Sådan kan du begrunde din ansøgning  

Da svineproducenter ikke er ramt direkte af nogle restriktioner, der kan henføres til nedlukningen af samfundet, skal der gives en grundig begrundelse for, at virksomhedens omsætningsnedgang skyldes COVID-19.

Situationen omkring COVID-19 har jo påvirket hele det europæiske marked for svinekød, men det er ifølge Erhvervsministeriets Corona hotline vigtigt, at der i ansøgningen om corona kompensation henvises til den danske nedlukning.

Forsinkelser og faldende effektivitet hos Danish Crown og Tican

Begrundelsen for ansøgningen bør derfor anføres til, at Danish Crown og Tican har været kraftigt påvirket af COVID-19. Først og fremmest har slagterierne indført et omfattende screeningsprogram for at forhindre smittespredning på slagterierne, og derfor falder effektiviteten med forsinkelser til følge.

Dernæst har Danish Crowns slagterier i Sæby og Horsens været afskåret fra at eksporterer til Kina pga. COVID-19 smitte på slagterierne, hvilket har været medvirkende årsag til faldende priser.

Udfordringer på de tyske slagterier

De tyske slagterier har i høj grad oplevet samme udfordringer som Danish Crown og Tican. Udfordringerne på slagterierne har resulteret i forsinkelser i slagtningerne, som har betydet mere kød på markedet. Samtidig har det for slagtesvineproducenterne været en udfordring med at aftage smågrise rettidigt. Disse forsinkelser har så igen givet en overforsyning af smågrise med faldende priser til følge såvel på det danske marked som på eksportmarkedet.

Få hjælp af din revisor til din ansøgning

Har man som eksportør af smågrise fået fjernet eller reduceret sit tillæg pga. det pressede marked, kan dette også være en argumentation for, at man er ramt af nedlukningerne.

Man kan diskutere hvorvidt prisfaldene på svinemarkedet skyldes ASF, COVID-19 eller noget helt tredje. Der er formentligt tale om en kombination heraf, men det er helt sikkert, at COVID-19 har en stor del af skylden for de lave priser. Hvorvidt det er muligt at opnå corona kompensation, afhænger imidlertid af individuelle forhold. Indledningsvis anbefaler vi, at du undersøger, om din omsætning er faldet minimum 30% i forhold til referenceperioden.

Hvis det er tilfældet, anbefaler vi, at du tager en dialog med din revisor om at få ansøgt om kompensation. De fleste revisorer har erfaringer med ansøgninger fra andre erhverv under forårets nedlukning. Indenfor landbruget fik mange minkavlere i foråret del i hjælpepakkerne, så landbrugets revisionshuse bør have erfaringer herfra.

Dette blogindlæg er et uddrag af vores nyhedsbrev fra uge 5. Vores nyhedsbreve udsendes 1 gang ugentligt til vores kunder og indeholder værdifuld markedsopdatering for din virksomhed.

Skal vi hjælpe din virksomhed med at vækste?

Vi tilbyder altid en uforpligtende snak om dine muligheder indenfor strategi- og ledelsesrådgivning, råvarerådgivning eller gårdråd.

Vi har bl.a. hjulpet Tommy og Karina Petersen med at øge omsætningen i deres svineproduktion i Sønderjylland, hvilket du kan læse mere om her.

Du kan kontakte os på 73 707 505 eller ved at udfylde denne kontaktformular.