Skip to main content

Når et landbrug skal være attraktivt og konkurrencedygtigt overfor andre banker, så kræves der en stærk økonomi og en veldefineret klar strategi. Bankernes indtjening er faldende, og konsekvensen heraf kan være højere bankmarginaler for de landbrug, som ikke står stærkt overfor den finansielle sektor.

Negative renter presser bankers forretningsmodel

Udsigten til flere år med negative eller meget lave renter, bekymrer i øjeblikket den danske finansielle sektor. Årsagen skal findes i, at bankernes traditionelle forretningsmodel med indtjening på rentemarginalen mellem indlån og udlån er under pres, på grund af et markant indlånsoverskud og negative renter.

Det betyder, at når bankerne ikke formår at transformere deres indlån til udlån, så skal det overskydende indlån placeres i nationalbanken til en negativ rente. Bankerne skal derfor betale -0,75% i rente til nationalbanken for at have indlånet stående, og bankerne har indset, at de negative renter ikke er et forbigående fænomen, og har derfor indført negative renter på privates indlån.

Nedenstående graf skitserer at det især er de store banker, som har svært ved at vækste udlånende, hvorimod de mindre og mellemstore banker har formået at gå mod trenden og hæve deres udlån.

Bankerne er ikke kun presset af lavere indtjening i basisforretningen, men også af udsigten til stigende nedskrivninger på udlån. Bankernes overskud er desuden udfordret af et stigende omkostningsniveau, og det skyldes især den øgede regulering efter finanskrisen.

Reguleringen betyder langt højere omkostninger til udvikling af IT-systemer, kapitalkrav og ikke mindst compliance. Den stigende omkostningsbyrde i bankerne betyder, at der vil være et øget pres på konsolidering af sektoren for at opnå effektiviseringer, og vi vil derfor se flere sparerunder samt fusioner i de kommende år.

Landbrugets renteomkostninger

Landbrugets store kapitalbinding og høje gæld betyder, at tilstanden i den finansielle sektor har stor påvirkning på landbruget. Landbruget er derfor følsomt når bankerne bliver presset på indtjeningen, og derfor kan være nødsaget til at hæve marginalerne.

De seneste års højkonjunktur har ellers resulteret i at landbrugets indirekte bankomkostninger, som primært består af at rentemarginal til bankerne er faldet, hvilket fremgår af de blå søjler i nedenstående graf.

Den positive tendens skyldes at der igen er kommet konkurrence om de bedste landmænd, og samtidig er der hensat lån uden rente hos de mest nødlidende landmænd.

De grønne søjler viser de direkte bankomkostninger, som primært dækker over bidrag til realkreditinstitutterne, og der fremgår desværre ikke samme faldende tendens.

Når den finansielle sektor bliver presset på deres indtjening, vil de være tvunget til at hæve marginalerne og dermed de indirekte bankomkostninger. Det vil betyde, at de landbrug der ikke står i en konkurrencemæssig god situation, hvor de kan skifte finansieringspartner, risikerer at blive mødt med øgede krav til rentemarginal, bidrag og gebyrer.

Strategi giver handlefrihed

Det er vigtigt, at man som landmand forbereder sig og er en attraktiv kunde for bankerne. Dette sikres ved at have en stærk økonomi, men den stærke økonomi kan imidlertid ikke stå alene, for det er vigtigt at banken er tryg ved virksomhedens udvikling.

Det er derfor vigtigt med en klar strategi for virksomheden, så banken er oplyst om hvilken retning virksomheden bevæger sig i. Strategien skal belyse virksomhedens nuværende situation, og hvor man ønsker at optimere i de kommende år.

Strategien er et led i en højere grad af professionel virksomhedsledelse, og skal have til formål at bevare og gerne udbygge konkurrenceevnen. Et vigtigt parameter i bevarelse af konkurrenceevnen er risikostyring, og det er vigtigt at synliggøre overfor banken, at man arbejder aktivt med risikostyring.

I Eskerod & Skovbøll hjælper vi allerede mange landbrug med udarbejdelse af klare og operationelle strategier, som ikke kun kan benyttes i dialogen med de finansielle samarbejdspartnere men også som et konkret ledelsesværktøj internt i virksomheden.

Dette blogindlæg er et uddrag af vores nyhedsbrev fra uge 49. Vores nyhedsbreve udsendes 1 gang ugentligt og indeholder værdifuld markedsorientering for din virksomhed.

Er du mere nysgerrig på hvad nyhedsbrevet indeholder, og hvad Eskerod & Skovbøll kan gøre for dig, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 73 707 505 eller udfyld kontaktformularen her på hjemmesiden.